Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji Pepito d.o.o. koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika sajta www.pepito.rs. Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebalo da koristite naš sajt.

Saglasni ste da se prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.pepito.rs, mogu prikupljati opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu prikupljati sledeće podatke: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Ukoliko imate manje od 15 navršenih godina, pristanak za obradu vaših ličnih podataka mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. Rukovalac se obavezuje da će preduzeti sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak da roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Ko smo mi?

Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje privreredno društvo Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac (Pepito, Naš, Mi, Nas, Našeg).

Koje informacije prikupljamo?

Kada posetite naš sajt www.pepito.rs, saglasni ste da mi možemo prikupiti:

Informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimno informacijama koje prikupimo prilikom Vašeg korišćenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo

Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada ste poručili naše proizvode.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom procesa kupovine, popunjavanjem formulara za kontakt, ili slanjem e-mailova.

Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Repulike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima.

Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod kompanije Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac.

U tom smislu, poručivanjem proizvoda sa našeg sajta, vi kao kupac, odnosno Korisnik sajta, dajete saglasnost da Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac prikuplja i obrađuje sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše (kupčeve) lične podatke navedene u formi  za poručivanje, i podatke o Vašim (kupčevim) porudžbinama. Isto se odnosi na dostavljanje podataka kroz kontakt formu.

Pomenuta saglasnost za obradu podataka se daje Ugostiteljskoj radnji Kvatro Kragujevac u svrhu kupovine proizvoda od nas, kao i za informativne svrhe I druge potrebe u vezi sa našim poslovanjem.

Takođe, podaci koji su obavezno predviđeni u formularu prilikom naručivanja proizvoda su nam neophodni kako bismo u potpunosti postupili po Vašoj narudžbini i u celosti izvršili svoju ugovornu obavezu prema Vama shodno članu 23 stav 2 tačka 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vi kao kupac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada vaših podataka kao i registracija kod nas i isti će biti obrisani iz naše evidencije.

Vi kao kupac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka.

Kao što smo naveli, kupac ima pravo da u svako doba opozove pismeno pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na našu kontakt e-mail adresu pepitopizzakg@gmail.com

Napominjemo da opoziv pristanka (u celosti ili delimičan) ne utiče na dopuštenost obrade podataka, na osnovu pristanka pre opoziva.

Šta radimo sa informacijama koje prikupljamo?

Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vam pružimo izvrsnu uslugu, kao i da Vas obavestimo o kvalitetu naših proizvoda i usluga, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obavešteni o svim dodatnim informacijama u vezi sa kompanijom Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, kao i Pepito pizza brendom.

Takve informacije takođe koristimo:

  • za pripremanje i isporuku Vaše porudžbinu i odgovoranje na Vaša pitanja;
  • za razvijanje i poboljšanje naših proizvoda;
  • za statistiku, istraživanje tržišta, ispitivanja i svrhu istraživanja radi upravljanja našim sajtom i za naše unutrašnje poslove;
  • za poboljšanje našeg sajta, kao i da obezbedimo da sadržaj koji je predstavljen na sajtu bude na najefikasniji način primenljiv za Vas i Vaš računar, telefon, tablet i sl.;
  • da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu ili o promenama naših usluga;
  • za merenje i procenjivanje efikasnosti oglašavanja naših proizvoda;
  • da Vam pružimo informacije o proizvodima ili uslugama za koje mislimo da mogu da Vas interesuju.

Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj registraciji i porudžbini. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih možemo da Vas identifikujemo, mi zadržavamo i posedujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sa kim delimo ove informaciju?

Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama, odnosno mi možemo podeliti Vaše lične podatke samo sa našim povezanim kompanijama i odabranim trećim licima koja obavljaju usluge za nas (kao što je npr. agencija koja se bavi direktnim marketingom ili ukoliko koristimo usluge službi za isporuku, za potrebe slanja proizvoda ili pošte), koji će koristiti navedene podatke samo za pružanje usluga koje smo mi zahtevali. Kompanije koje mi angažujemo u našem poslovanju po bilo kom osnovu, mogu da koriste Vaše lične podatke strogo u skladu sa našim uputstvima i u druge svrhe se ne mogu koristiti, izuzev u nekim slučajevima, ali samo na osnovu zakona, ili na zahtev nadležnog državnog organa.

Gde čuvamo vaše lične podatke?

Podaci koje prikupljamo od Vas se mogu preneti ili čuvati od strane izabranih trećih lica (na primer, obrada podataka o Vašem plaćanju poručenih proizvoda). Unošenjem Vaših ličnih podatka, saglasni ste za takvo prenošenje, čuvanje i obradu podataka. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, odnosno do opoziva Vaše saglasnosti, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija Ugostiteljska radnja Kvatro Kragujevac, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije u potpunosti bezbedan. Iako ćemo se potruditi da u svakom slučaju zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbednost odnosno bezbedno prenošenje bilo kog podatka koji je prenešen na naš sajt ili sa našeg sajta i svaki prenos podataka je na Vaš sopstveni rizik.

Kako da izvršite uvid ili dobijete kopiju podataka koje smo prikupili?

Vi, kao Kupac-korisnik, imate pravo da zahtevate od rukovaoca podacima da Vas istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, da ih kopirate, kao i druge informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim propisima. Rukovalac podacima je dužan da Vaš zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Takođe, imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva rukovalac podacima, ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da izmene pošaljete na našu kontakt e-mail adresu ili osobi zaduženoj za obradu podataka na e-mail adresu pepitopizzakg@gmail.com

Pored navedenog, imate i pravo na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor na obradu podataka, pravo na prenosivost podataka drugom rukovaocu, kao i pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt osoba za obradu podataka

Osoba koja vrši obradu podataka u ime i za račun Pepito Pizza brenda i ugostiteljske radnje Kvatro Kragujevac je Slavica Marašević.

Promene u našoj Politici privatnosti

Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da, s vremena na vreme, isto proverite.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.

Kako da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas putem email adrese office@pepito.rs.